Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, schriftelijk dan wel mondeling, tot diergeneeskundige behandeling en/of levering van goederen door de medewerkers van CURIOVET, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
  • CURIOVET verwerpt uitdrukkelijk de algemene dan wel bijzondere voorwaarden van de cliënt, ook al zijn deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd door de dierenarts. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden enkel wanneer de dierenarts deze schriftelijk en voorafgaandelijk heeft aanvaard.
 

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1. Dierenarts:  Dierenarts Dieter Everaert met kabinet te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 187, KBO 0866 924 335 en geregistreerd bij de Orde der Dierenartsen onder ordenummer 3998 alsook alle dierenartsen en/of dierengeneeskundige helpers die een overeenkomst hebben met CURIOVET.

2.2. Behandeling: De verstrekte of te verstrekken dierengeneeskundige handeling (met inbegrip van het verschaffen van geneesmiddelen), eenmalig, dan wel onder de vorm van een overeenkomst, evenals het verkopen van gerelateerde producten.

2.3. Patiënt: het dier en/of de groep van dieren

2.4. Cliënt: de verantwoordelijke voor de patiënt, dan wel de derde die opdracht tot de behandeling heeft gegeven

2.5. Overeenkomst: Een overeenkomst conform het principe van de inspanningsverbintenis, waarbij de cliënt om een behandeling van de patiënt verzoekt en de dierenarts dit verzoek nakomt, dan wel het aanbod van de dierenarts om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook aangeeft dit aanbod te (zullen) aanvaarden.

De begrippen verantwoordelijk, eigenaar, houder, behandeling, dierengeneeskundige handeling en dergelijke dienen begrepen te worden zoals omschreven in de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de dierengeneeskunde..

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. Alle voorstellen tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend en kunnen op ieder ogenblik ingetrokken worden door de dierenarts.

3.2. De dierenarts en de cliënt zijn gebonden door de overeenkomst zodra de overeenkomst door de dierenarts is aanvaardt, dan wel wanneer de dierenarts met uitvoering van de behandeling is begonnen.

3.3. De dierenarts mag te allen tijde kosten in rekening brengen die hij heeft moeten maken om de aanbieding aan de cliënt te doen, ook indien het aanbod niet tot een overeenkomst heeft geleid.

3.4. De dierenarts mag het sluiten van een overeenkomst steeds weigeren of kiezen om deze slechts onder bepaalde voorwaarden aan te gaan, tenzij hij op grond van wettelijke en/of tuchtrechtelijke regels verplicht is om de patiënt te behandelen.

3.5. De verbintenissen van de dierenarts zijn steeds slechts inspanningsverbintenissen en kunnen onder geen enkele voorwaarden beschouwd worden als een resultaatsverbintenis. De dierenarts voert zijn werkzaamheden naar best vermogen en met de nodige zorgvuldigheid uit.

3.6. De cliënt en/of derden die de opdracht geven tot de behandeling blijven steeds gebonden door hun wettelijke en andere verplichtingen zoals daar zijn doch niet uitsluitend zorgvuldigheidsplicht en informatieplicht, ook al is de dierenarts betrokken bij de verkoop, levering en/of vervaardiging en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of verleent hij daarbij bijstand.

3.7. De dierenarts mag zijn werkzaamheden stopzetten of onderbreken indien de cliënt in gebreke blijft zijn verplichtingen te voldoen, tenzij de dierenarts op grond van wettelijke en/of tuchtrechtelijke regels verplicht is om de patiënt te behandelen.

3.8. De overeenkomst kan worden beëindigd op de volgende manieren: – op eenzijdige vraag van de cliënt – door het overlijden van de patiënt – op eenzijdige vraag van de dierenarts wanneer deze meent dat er niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat de behandeling zal worden gestart of voortgezet of indien het vertrouwen tussen de dierenarts en de cliënt is verstoord, om welke reden dan ook.

3.9. Indien de dierenarts de overeenkomst stopzet, zal hij de cliënt daarvan onverwijld op de hoogte brengen.

3.10. De dierenarts heeft bij het beëindigen van de overeenkomst steeds recht op vergoeding voor zijn prestaties en de gemaakte kosten.

3.11. De cliënt heeft geen recht op een schadevergoeding wegens vroegtijdige beëindiging.

3.12. Bij beëindiging van de overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om in de opvolging door een andere dierenarts te voorzien.

Artikel 4 – Tarieven en honoraria

4.1. De dierenarts bepaalt zijn honoraria en tarieven vrij en naar gelang tijd en omstandigheden. De tarieven zijn vrij raadpleegbaar en hangen ter beschikking in de wachtkamer van CURIOVET en kunnen op verzoek worden meegedeeld.

4.2. Alle vermelde bedragen zijn steeds inclusief BTW, behoudens uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 5 – Betaling

5.1.  Alle betalingen dienen contant te gebeuren tenzij op voorhand uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2.  In geval van laattijdige betaling is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het openstaande factuurbedrag alsook een schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 120,00 euro en een maximum van 5.0000,00 euro.

5.3.  In geval van laattijdige betaling worden alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, ook indien deze nog niet vervallen zijn.

5.4.  De dierenarts kan het aanvatten van een nieuwe behandeling of het leveren van een nieuwe volledig uitstellen tot alle openstaande schulden van de cliënt aan de dierenarts zijn voldaan.

5.5.  Indien de cliënt de patiënt na het voltooien van de behandeling niet ophaalt bij CURIOVET op het door een medewerker van CURIOVET aangegeven moment, is CURIOVET gerechtigd om kosten voor verblijf aan te rekenen aan de cliënt conform de tarieven die CURIOVET daarvoor heeft bepaald in overeenstemming met artikel 4.1. van deze algemene voorwaarden.

5.6.  Indien de opdrachtgever van de dierenarts niet de eigenaar van de patiënt is, en de eigenaar zijn gehoudenheid tot vergoeding van de door de opdrachtgever gegeven opdracht betwist, is de opdrachtgever gehouden om de dierenarts te vergoeden voor de geleverde prestaties en gemaakte kosten. De opdrachtgever is in dat geval zelf verantwoordelijk om terugbetaling te bekomen van de eigenaar of zijn eigen opdrachtgever en dit op eigen kosten van de opdrachtgever.

  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. De contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van de dierenarts is beperkt tot maximaal het bedrag gedekt door zijn verzekering, behalve in geval van opzet of bedrog door de dierenarts.

6.2. De dierenarts is verzekerd via de groepspolis van de Vlaamse Dierenartsenvereniging vzw bij De Federale Verzekeringen nv. De polisvoorwaarden liggen ter inzage in de praktijk.

6.3.  De dierenarts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het toedienen van dierengeneesmiddelen door de cliënt zelf en/of de toediening van dierengeneesmiddelen in opdracht van derden, noch voor schade en/of letsels door de toediening van deze middelen, de bijwerkingen ervan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen.

6.4. De dierenarts werkt zoveel mogelijk met geregistreerde geneesmiddelen. Dit is evenwel niet altijd mogelijk. In dergelijke gevallen laat de dierenarts mogelijk zelf (genees)middelen maken. Dat gebeurt in het belang van de patiënt en de cliënt, maar houdt risico’s in. De cliënt accepteert deze risico’s en neemt er kennis van dat er in het geval van gebruik van niet-geregistreerde geneesmiddelen geen verzekeringsdekking wordt verleend aan de dierenarts. In dergelijke gevallen geldt de maximale aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 6.1. en 6.2. van deze algemene voorwaarden.

6.5. De dierenarts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van zijn aangestelden waaronder doch niet exhaustief de laboratoria.

Artikel 7 – Klachten

7.1. Eventuele klachten inzake de verrichtte prestaties of de geleverde goederen dienen zo spoedig mogelijk aan de dierenarts worden meegedeeld. Bij gebreke aan tijdig protest, wordt de cliënt geacht de levering onherroepelijk te hebben aanvaard.

7.2.  Klachten inzake facturatie dienen schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren, binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum.

7.3. De dierenarts behoudt zich het recht voor om, indien hij de klacht als gegrond beschouwd, binnen een redelijke termijn alsnog op correcte wijze de prestatie te verrichten dan wel het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Artikel 8 – Privacy en gegevensbeheer

8.1. Door het geven van de opdracht verklaart de cliënt zich ermee akkoord dat zijn gegevens en deze van de patiënt opgenomen worden in het klantenbestand van CURIOVET. Deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik en noodzakelijk voor het correct uitvoeren door de dierenarts van de overeenkomst tussen partijen.

8.2. CURIOVET hecht veel belang aan de privacy van zijn cliënten en leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. De privacyverklaring van de dierenarts kan worden nagelezen op link naar privacyverklaring.

8.3. De cliënt heeft het recht op inzage, wijziging, correct en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan een verzoek daartoe schriftelijk richten aan CURIOVET.

Artikel 9 – Bijzondere bepalingen

9.1.  De dierenarts behoudt zich het recht toe om eenieder, met inbegrip van de cliënt, de toegang te ontzeggen tot de praktijk of een andere locatie waar de behandeling van de patiënt plaatsvindt indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt, alsook om andere voorwaarden op te leggen die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De cliënt dient hieraan gevolg te geven.

9.2.  De dierenarts heeft het recht om (delen van) de patiënt of van de patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek en zo van toepassing dit in een publicatie te verwerken, tenzij de cliënt hiervoor op voorhand, uitdrukkelijk en onoverkomelijk bezwaren heeft geuit. De dierenarts zal de cliënt op de hoogte brengen van zijn voornemen om voormelde gegevens te gebruiken voor onderzoek.

9.3.  De dierenarts behoudt zich het recht toe om de patiënt die hem is toevertrouwd en die acuut en ernstig lijdt zonder uitzicht op herstel te euthanaseren. De cliënt noch de eigenaar of andere rechthebbenden, kunnen in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op enige vergoeding. De dierenarts zal uiteraard proberen om de cliënt vooraf te informeren over de ontstane situatie en neemt dergelijke beslissingen zeker niet lichtzinnig.

Artikel 10 – Tucht

10.1 Dierenarts Dieter Everaert is master in de diergeneeskunde. Hij oefent zijn beroep uit in eigen naam. Als dierenarts moet Dieter Everaert alle deontologische verplichtingen en reglementen naleven die verbonden zijn met zijn beroep. U kan deze zelf nalezen op www.ordederdierenartsen.be

10.2  Dierenarts is een gereglementeerd beroep. Dierenarts Dieter Everaert is aangesloten bij de Orde der Dierenartsen onder ordenummer N3998

Artikel 11 – Het recht

11.1.  Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

11.2. CURIOVET behoudt zich het recht voor om alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen

11.3. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de interpretatie en/of tenuitvoerlegging van de overeenkomsten tussen de dierenarts en de cliënt.

11.4.  Voor zover een bepaalde bepaling uit deze voorwaarden om een of andere reden ongeldig zou worden bevonden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.