Privacyverklaring

CURIOVET wilt u op een duidelijke en transparante manier informeren over de gegevens die het van u verzamelt en hoe het daarmee omgaat. CURIOVET springt zorgvuldig en voorzichtig om met uw gegevens en respecteert uiteraard, zoals iedereen, de toepasselijke wetgeving.

Dit brengt met zich mee dat CURIOVET in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • enkel de minimale persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • indien mogelijk uw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • zorgt dat uw gegevens passend beveiligd zijn door geschikte technische en organisatorische maatregelen te nemen;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

CURIOVET is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met CURIOVET wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

CURIOVET
Staatsbaan 187
3210 Lubbeek
info@curiovet.be

 

Waarom verwerkt CURIOVET persoonsgegevens?

CURIOVET verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden :

 • Indien u eigenaar bent van een patiënt/dier
  • Om afspraken te kunnen maken en opvolgen
  • Om een patiëntendossier van uw dier te kunnen bijhouden zodat het uw dier adequaat kan behandelen
  • Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen o.a. in verband met de verplichte registratie van bepaalde huisdieren, het melden van bepaalde ziektes, de code der plichtenleer, de wetgeving met betrekking tot geneesmiddelen
 • Indien u leverancier bent van producten, diensten, e.a. aan CURIOVET
 • Om boekhoudkundige redenen

Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen/verwerken/doorgeven aan derden):

 • Als eigenaar van een dier:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, BTW-nummer
  • Informatie over uw huisdieren, de behandeling ervan
  • Welke producten en medicijnen u heeft gekocht bij CURIOVET
 • In geval van leveranciers:
  • Aan welk bedrijf u verbonden bent
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

CURIOVET kan de informatie die u ons geeft, doorgeven aan derde partijen indien dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

CURIOVET doet beroep op derden voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

CURIOVET geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee het geen verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten of die niet onder het privacy shield vallen. Verder zal CURIOVET de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan CURIOVET persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Minderjarigen

CURIOVET verwerkt geen gegevens van minderjarigen.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden na het einde van de noodzakelijkheid voor het doel waarvoor ze worden bewaard, maximaal nog vijf jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

CURIOVET maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle meegedeelde gegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke CURIOVET van u ontvangen heeft.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met CURIOVET kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kan CURIOVET u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vraagt CURIOVET u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. CURIOVET raadt sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door CURIOVET of door één van de verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. CURIOVET zal u vragen om u te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt CURIOVET u hierover direct contact met ons op te nemen. U vindt alle gegevens op de eerste pagina van deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

 

Wijziging privacy statement

CURIOVET kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal CURIOVET een aankondiging doen op zijn website. De laatste wijziging gebeurde 30 maart 2022. Die ervoor – van Dierenarts Dieter Everaert – dateert van 7 oktober 2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in een archief worden opgeslagen. Stuur CURIOVET een e-mail als u deze wilt raadplegen.

U leest momenteel versie 2 van de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken voor kennisname van betwistingen omtrent deze privacyverklaring zullen de rechtbanken van Leuven zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Lubbeek, 30 maart 2022